pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

15-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2015-05-15
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A. usługi inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
5932432396 193108360
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 12 802 12 974 3 086 3 097
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 198 259 48 62
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 652 66 157 16
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 526 142 127 34
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 526 142 127 34
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 937 680 226 162
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -115 2 106 -28 503
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -170 -2 912 -41 -695
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 652 -126 157 -30
X. Aktywa razem 60 669 59 168 14 837 13 882
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 770 35 794 8 992 8 398
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 16 452 17 037 4 023 3 997
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 20 318 18 757 4 969 4 401
XIV. Kapitał własny 23 900 23 374 5 845 5 484
XV. Kapitał zakładowy 638 638 156 150
XVI. Liczba akcji – w szt. 6 380 000 6 380 000 6 380 000 6 380 000
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,08 0,02 0,02 0,01
XVIII. 0,08 0,02 0,02 0,01
XIX. Wartość księgowa na akcję 3,75 3,66 0,92 0,86
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,75 3,66 0,92 0,86
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm