pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.

19-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-19
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. we Wrocławiu informuje, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. otrzymał od Pana Sebastiana Sawickiego – Prezesa Zarządu spółki "Kaps Investment Sp. z. o.o." z siedzibą we Wrocławiu, zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_, o treści:

"Działając w imieniu i na rzecz Kaps Investment Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie"_, niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki pod firmą TelForceOne S.A. _dalej: "Spółka"_, Kaps Investment Sp. z o.o. nabyła 154 662 akcji zwykłych Spółki, co stanowi 1,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 154 662 głosów, co stanowi 1,89 % udziału na walnym zgromadzeniu Spółki _zwanych dalej "Akcjami"_.

1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Zmiana udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie, nastąpiła w wyniku zawarcia w dniu:
a_ 16 sierpień 2016 roku transakcji nabycia na GPW 3 600 akcji zwykłych Spółki ;
b_ 17 sierpień 2016 roku transakcji nabycia na GPW 51 062 akcji zwykłych Spółki;
c_ 17 sierpień 2016 roku transakcji nabycia – transakcji pakietowej na GPW 100 000 akcji zwykłych Spółki;

2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez spółkę KAPS wynosiła 6 655 661 akcji Spółki, co stanowiło 81,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 6 655 661 głosów, co stanowiło 81,21 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Na skutek realizacji transakcji opisanej powyżej, KAPS posiada obecnie łącznie 6 810 323 akcji Spółki co stanowi 83,09 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 6 810 323 głosów, co stanowi 83,09 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

4_ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki
Nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki.

5_ Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie.
6_ Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia uprawniony są zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, których mowa w art. 69 b ust.1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Spółki
Nie dotyczy

7_ Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy

8_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 6 i 7, została wskazana w pkt 2."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm