pieniadz.pl

TelForceOne SA
Informacja o nabyciu 2 139 284 akcji TelForceOne S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 17 maja 2016 r.

15-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-15
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja o nabyciu 2 139 284 akcji TelForceOne S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 17 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. _dalej "TelForceOne", "Spółka"_, informuje, że dniu 15 lipca 2016 roku otrzymał od Kaps Investment spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _dalej "KAPS"_ zawiadomienie zgodnie z art. 91 w zw. art. 77 ust. 7 oraz w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie"_.
Zgodnie z treścią tego zawiadomienia KAPS nabyła 2 139 284 akcji zwykłych Spółki, co stanowi 26,1 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 2 139 284 gło-sów, co stanowi 26,1 % udziału na walnym zgromadzeniu Spółki _zwanych dalej "Akcja-mi"_a w cenie sprzedaży 3,10 zł za każdą akcję _dalej "Transakcja"_.
Powyższe nabycie akcji nastąpiło w wyniku wezwania na sprzedaż akcji TelForceOne _dalej "Wezwanie"_ ogłoszonego w dniu 17 maja 2016 r.
1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Zmiana udziału, której dotyczy zawiadomienie, nastąpiła w wyniku zawarcia w dniu 14 lipca 2016 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki w Wezwaniu.

2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez spółkę KAPS wynosiła 4 150 501 akcji Spółki, co stanowiło 50,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 4 150 501 głosów, co stanowiło 50,64 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Na skutek realizacji transakcji opisanej powyżej, KAPS posiada obecnie łącznie 6 289 785 akcji Spółki co stanowi co stanowi 76,74 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 6 289 785 głosów, co stanowi 76,74 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

4_ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki
Nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki.

5_ Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie.
6_ Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia uprawniony jest zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, których mowa w art. 69 b ust.1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Spółki
Nie dotyczy

7_ Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy

8_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 6 i 7, została wskazana w pkt 2

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm