pieniadz.pl

TelForceOne SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
50-428 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krakowska 119
_ulica_ _numer_
71/327 20 00 71/327 0 09
_telefon_ _fax_
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
_e-mail_ _www_
898-19-67-851 932674375
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 270 642 290 110 64 673 69 251
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 364 10 957 1 043 2 614
III. Zysk brutto 774 7 246 185 1 730
IV. Zysk netto 74 6 457 18 1 541
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 447 -27 380 2 686 -6 536
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 813 -2 245 -425 -536
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 233 27 413 -1 697 6 544
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 401 -2 212 563 -528
IX. Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2014
X. Aktywa razem 189 928 188 145 44 568 44 142
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112 732 107 733 26 454 25 276
XII. Zobowiązania długoterminowe 21 508 23 775 5 047 5 578
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 91 224 83 958 21 407 19 698
XIV. Kapitały własne 77 196 80 412 18 115 18 866
XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 923 1 923
XVI. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVII. Zysk na 1 akcję _w zł._ 0,01 0,79 0,00 0,19
XVIII. 9,42 9,81 2,21 2,30
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm