pieniadz.pl

TelForceOne SA
Raport roczny R 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
50-428 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krakowska 119
_ulica_ _numer_
71/ 327 20 00 71/327 20 09
_telefon_ _fax_
zarzad@telforcone.pl www.telforceone.pl
_e-mail_ _www_
898-19-67-851 932674375
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123 965 143 960 29 623 34 364
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 249 5 543 298 1 323
III. Zysk _strata_ brutto -1 206 3 004 -288 717
IV. Zysk _strata_ netto -1 110 3 216 -265 768
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 467 336 1 048 79
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -173 -7 875 -41 -1 848
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 121 7 066 -498 1 658
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 172 -473 510 -111
IX. Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2014
X. Aktywa razem 141 653 145 619 33 240 34 165
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 155 64 416 15 289 15 113
XII. Zobowiązania długoterminowe 20 763 22 707 4 872 5 327
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 392 41 709 10 417 9 786
XIV. Kapitały własne 76 498 81 203 17 951 19 051
XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 923 1 923
XVI. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVII. Zysk na 1 akcję _w zł_ -0,14 0,39 -0,03 0,09
XVIII. 9,33 9,91 2,19 2,32
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm