pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną myPhone Sp. z o.o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

19-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-19
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną myPhone Sp. z o.o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że spółka zależna Emitenta myPhone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 18 stycznia 2016 roku zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę odnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie zakupów towarów w związku z realizowanymi zamówieniami do P4 sp. z o. o. (operatora sieci komórkowej Play).
Wartość kredytu wynosi 2.000.000,00 USD (słownie: dwa miliony dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 8.226.600,00 PLN (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) przeliczając według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki LIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku.
Kredyt udzielony jest od dnia podpisania przedmiotowej Umowy do dnia 15 maja 2017 roku i zostanie wykorzystany przez myPhone Sp. z o.o. do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Zabezpieczenie Umowy stanowią:
- przelew wierzytelności;
- pełnomocnictwo do rachunku bankowego dla Banku;
- częściowe poręczenie Emitenta;
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji;

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm