pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.

04-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. we Wrocławiu informuje, że w dniu 3 września 2015 r. otrzymał od Pana Sebastiana Sawickiego – Prezesa Zarządu spółki "Kaps Investment Sp. z. o.o." z siedzibą we Wrocławiu, zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), o treści :

" Działając w imieniu i na rzecz Kaps Investment Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiam o nabyciu przez Kaps Investment Sp. z o.o. 445.001 (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy jeden) akcji Spółki, co stanowi 5,42 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 445.001 głosów, co stanowi 5,42 % udziału na walnym zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej "Akcjami").
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
W dniu 02.09.2015 roku KAPS Investment Sp. z o. o. dokonała nabycia 445 001 akcji spółki TelForceOne S.A. Nabycie akcji Spółki nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży dokonanej poza rynkiem regulowanym.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez spółkę KAPS wynosiła 3 680 999 akcji Spółki, co stanowiło 44,9 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 3 680 999 głosów, co stanowiło 44,9 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Na skutek realizacji transakcji opisanej powyżej, KAPS posiada obecnie łącznie 4 126 000 akcji Spółki co stanowi 50,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 4 126 000 głosów, co stanowi 50,34 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,
4) Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów
W okresie 12 miesięcy od zawiadomienia KAPS nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki
Nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki.
6) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm