pieniadz.pl

TelForceOne SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

15-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-05-15
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119
(ulica) (numer)
71/327 20 00 71/327 20 09
(telefon) (fax)
zarząd@telforceone.pl www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 256 55 688 15 246 13 293
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 935 3 158 466 754
III. Zysk (strata) brutto 844 2 564 203 612
IV. Zysk (strata) netto 584 2 204 141 526
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 303 -3 952 1 297 -927
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -360 -210 -88 -49
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 063 6 709 -994 1 574
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 879 2 547 215 597
IX. Stan na 31.03.2015 (w tys. PLN) Stan na 31.12.2014 (w tys. PLN) Stan na 31.03.2015 (w tys. EUR) Stan na 31.12.2014 (w tys. EUR)
X. Aktywa razem 179 311 188 145 43 852 44 142
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98 551 107 733 24 101 25 276
XII. Zobowiązania długoterminowe 23 022 23 775 5 630 5 578
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 75 529 83 958 18 471 19 698
XIV. Kapitały własne 80 760 80 412 19 751 18 866
XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 2 004 1 923
XVI. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVII. 0,07 0,27 0,02 0,06
XVIII. Wybrane jednostkowe dane finansowe Jeden kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 (tys. PLN) Jeden kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 (tys. PLN) Jeden kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 (tys. EUR) Jeden kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 (tys. EUR)
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 064 35 535 7 487 8 482
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 282 1 530 309 365
XXI. Zysk (strata) brutto 570 1 013 137 242
XXII. Zysk (strata) netto 493 848 119 203
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -423 -1 129 -103 -265
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -332 -373 -81 -88
XXV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 647 812 158 191
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -108 -690 -26 -162
XXVII. Stan na 31.03.2015 (w tys. PLN) Stan na 31.12.2014 (w tys. PLN) Stan na 31.03.2015 (w tys. EUR) Stan na 31.12.2014 (w tys. EUR)
XXVIII. Aktywa razem 145 211 145 619 35 513 34 164
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 515 64 416 15 533 15 113
XXX. Zobowiązania długoterminowe 22 209 22 707 5 431 5 327
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 41 306 41 709 10 102 9 786
XXXII. Kapitały własne 81 696 81 203 19 979 19 051
XXXIII. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 2 004 1 923
XXXIV. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XXXV. Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,06 0,10 0,01 0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm