pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.

23-12-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-23
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. we Wrocławiu informuje, że w dniu 22 grudnia 2014 r. otrzymał od Pana Sebastiana Sawickiego – Prezesa Zarządu spółki "Kaps Investment Sp. z. o.o." z siedzibą we Wrocławiu, zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), o treści :

"Działając w imieniu i na rzecz Kaps Investment Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiam o nabyciu przez Kaps Investment Sp. z o.o. 2 974 899 akcji Spółki, co stanowi 36,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 2 974 899 głosów, co stanowi 36,29% udziału na walnym zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej "Akcjami").
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
W dniu 19.12.2014 roku KAPS Investment Sp. z o. o. dokonała nabycia 2 974 899 akcji spółki TelForceOne S.A.. Nabycie akcji Spółki nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży dokonanej poza rynkiem regulowanym.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez spółkę KAPS wynosiła 706 100 akcji Spółki, co stanowiło 8,61 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 706 100 głosów, co stanowiło 8,61 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Na skutek realizacji transakcji opisanej powyżej, KAPS posiada obecnie łącznie 3 680 999 akcji Spółki co stanowi co stanowi 44,90 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 3 680 999 głosów, co stanowi 44,90 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,
4) Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów
Informuję, że w okresie 12 miesięcy od zawiadomienia KAPS nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki
Nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki.
6) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm