pieniadz.pl

TelForceOne SA
Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem

06-11-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Treść raportu:
Zarząd Spółki TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 5 listopada 2014 r powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną myPhone sp. z o.o. aneksu z dnia 4 listopada 2014 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Aneks podpisany przez drugą stronę umowy został doręczony spółce myPhone sp. z o. o. w dniu 5 listopada 2014. W efekcie suma wartości umów zawartych z przez spółkę zależną myPhone Sp. z o. o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła próg 10 % kapitału własnego TelForceOne S.A., tj. wartość 8.346.846,41 PLN. Kapitał własny TelForceOne S.A. na dzień 30.06.2014 r. wynosił 83 468 464,11 PLN.

Na mocy aneksu z dnia 4 listopada 2014 roku do Umowy kredytu obrotowego (z dnia 18 kwietnia 2014 roku), niniejsza umowa osiągnęła najwyższą wartość z sumy zawartych umów, której wartość wynosi 3.000.000,00 USD tj. 10.166.100 PLN, przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Na mocy niniejszego aneksu, kredyt został odnowiony jak niżej:
a) 3.000.000,00 USD do dnia 31 maja 2015 r.
b) 2.000.000,00 USD od dnia 01 czerwca 2015r. do dnia 31 października 2015 r.

Przedmiotem Umowy jest odnawialny kredyt obrotowy, przeznaczony na finansowanie zakupów towarów.

Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 15 lutego 2016 roku, z terminem wykorzystania do dnia 31 października 2015 roku.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki LIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie Umowy stanowią:
- pełnomocnictwo do rachunku bankowego dla Banku;
- zastaw rejestrowy na zapasach spółki wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia;
- poręczenie Emitenta;

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm