pieniadz.pl

Tell SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2014

23-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
TELL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TELL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-362 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Forteczna 19A
(ulica) (numer)
061 8629818 061 8629820
(telefon) (fax)
sekretariat-zarzad@tell.pl www.tell.pl
(e-mail) (www)
7791580574 630822208
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 248 632 263 865 59 351 62 661
II. Zysk z działalności operacyjnej 10 792 11 515 2 576 2 734
III. Zysk brutto 7 997 10 901 1 909 2 589
IV. Zysk netto 6 031 8 571 1 440 2 035
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 764 5 168 2 331 1 227
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 170 -1 671 -518 -397
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 652 -12 255 -1 827 -2 910
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -59 -8 758 -14 -2 080
IX. Aktywa, razem 119 189 122 823 27 964 29 616
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 544 67 098 14 674 16 179
XI. Zobowiązania długoterminowe 7 382 7 545 1 732 1 819
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 162 59 553 12 942 14 360
XIII. Kapitał własny 56 645 55 725 13 290 13 437
XIV. Kapitał zakładowy w zł 1 022 1 022 240 246
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 5 110 847 5 396 769 5 110 847 5 396 769
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,18 1,59 0,28 0,38
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,18 1,59 0,28 0,38
5 110 847 5 110 847 5 110 847 5 110 847
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 11,08 10,90 2,60 2,63
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 11,08 10,90 2,60 2,63
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm