pieniadz.pl

Tell SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

20-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133), (dalej: Rozporządzenie), Zarząd TELL S.A. określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2015 r.:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15.05.2015 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 16.11.2015 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. - 31.08.2015 r.

Raport roczny za 2014 r. - 23.03.2015 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. - 23.03.2015 r.

Działając zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Emitent zamierza przekazać raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2014 r. nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, w związku z czym zgodnie z §102 ust.1 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

Działając zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia, TELL S.A. niniejszym oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne obejmujące kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia i w związku z tym nie będzie przekazywać odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych.

Ponadto, działając w oparciu o §83 ust.3 Rozporządzenia, TELL S.A. oświadcza, że zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania, zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w związku z tym nie przekaże odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm