pieniadz.pl

Stalprofil SA
Podjęcie decyzji przez Zarząd spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. w sprawie zawiązania rezerw i utworzenia odpisów

12-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFI
Temat
Podjęcie decyzji przez Zarząd spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. w sprawie zawiązania rezerw i utworzenia odpisów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w ramach realizacji przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki: "Planu działań Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów", o którym Spółka informowała w RB 17/2016, którego jednym z etapów jest połączenie spółek: ZRUG Zabrze S.A. i Stalprofil SA, prowadzone są w spółce ZRUG Zabrze S.A. działania restrukturyzacyjne, mające na celu między innymi redukcję kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych _poprzez redukcję zatrudnienia w drodze zwolnień grupowych oraz upłynnienie niewykorzystywanego majątku produkcyjnego_.
W ramach ww. działań, przy udziale profesjonalnych doradców, dokonano audytu wewnętrznego i przeglądu ryzyk biznesowych związanych z działalnością spółki ZRUG Zabrze S.A. W ślad za dokonanym audytem, przeprowadzono pogłębione analizy prawne i biznesowe, uwzględniające aktualny stan istniejących ryzyk w spółce. Na podstawie wyników tej analizy oraz swojego obecnego stanu wiedzy, Zarząd spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A., podjął w dniu 12 października 2016 roku decyzję o zawiązaniu rezerw i utworzeniu odpisów, na łączną kwotę 14 414 tys. zł _przed uwzględnieniem efektu podatkowego_.

Zawiązane rezerwy i utworzone odpisy obejmują :
1. Rezerwy na koszty związane z naprawami gwarancyjnymi: 1.340 tys. zł
2. Rezerwy na istniejące i potencjalne roszczenia podwykonawców i związane z nimi koszty: 6.218 tys. zł _w tym dotyczące spornych roszczeń ze strony MONT-SPAW Firma Specjalistyczna Usług Spawalniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 2.090 tys. zł _
3. Rezerwy na dodatkowe koszty zrealizowanych kontraktów: 199 tys. zł
4. Rezerwa na roszczenie sporne z Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna: 5 650 tys. zł,
5. Odpisy aktualizujące wartość należności: 1.007 tys. zł

Z kwoty 14.414 tys. zł zawiązanych rezerw i utworzonych odpisów, kwota 12.951 tys. zł wynika z realizacji zakończonego zadania pn. "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk, Etap II gazociąg DN 700 Karlino-Koszalin, Etap III gazociąg DN 700 Koszalin – Słupsk oraz Etap IV gazociąg DN 700 Słupsk – Wiczlino".
Zarząd ZRUG Zabrze SA zastrzega, że prezentowane powyżej wartości zawiązanych rezerw, obejmują przewidywane i potencjalne koszty napraw gwarancyjnych oraz istniejące i potencjalne roszczenia podwykonawców, wg stanu wiedzy i oceny na dzień 12 października 2016 r. Ryzyka te podlegają bieżącej ocenie. W przypadku zmiany prawdopodobieństwa zmaterializowania się tych ryzyk lub zmiany ich wartości, wysokość zawiązanych rezerw może zostać zwiększona lub zmniejszona.
Ww. rezerwy i odpisy wpłyną na jednostkowy wynik finansowy brutto ZRUG Zabrze S.A. oraz na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za III kwartał 2016 roku, poprzez pomniejszenie kwot osiągniętych wyników finansowych brutto o kwotę zawiązanych rezerw i utworzonych odpisów.
Szczegółowe informacje na temat zawiązanych rezerw i utworzonych odpisów zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za III kwartał 2016 roku, którego publikację zaplanowano na dzień 10.11.2016 r.
Zarząd STALPROFIL S.A. zamierza kontynuować realizację przyjętego "Planu działań Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów" i podtrzymuje swoją pozytywną ocenę dla planowanego połączenia spółek: STALPROFIL S.A. _Spółka Przejmująca_ i ZRUG Zabrze S.A. _Spółka Przejmowana_, rekomendując jednocześnie Akcjonariuszom Spółki głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. _zwołanego na dzień 14 października 2016 roku_ za podjęciem uchwały w sprawie połączenia spółek: STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A.
Ww. rezerwy i odpisy, dokonane przez spółkę ZRUG Zabrze S.A. przed połączeniem ze STALPROFIL S.A., pomniejszą wynik finansowy Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za III kwartał 2016 r. W przypadku połączenia ZRUG Zabrze S.A. ze STALPROFIL S.A., wartość ww. rezerw i odpisów pomniejszy kapitał własny STALPROFIL S.A., poprzez pozycję "Kapitał z połączenia", nie wpływając na wynik jednostkowy emitenta _w bilansie STALPROFIL S.A. na dzień połączenia, powstanie ujemna pozycja "Kapitał z połączenia", reprezentująca różnicę pomiędzy wartością akcji ZRUG Zabrze S.A., posiadanych przez STALPROFIL S.A., a wartością przejętych aktywów netto ZRUG Zabrze S.A._.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm