pieniadz.pl

Skyline Investment SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SKYLINE INVESTMENT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-797 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Komisji Edukacji Narodowej 18/3b
_ulica_ _numer_
228591780
_telefon_ _fax_
konsulting@skyline.com.pl www.skyline.com.pl
_e-mail_ _www_
951-17-74-724 012865877
_NIP_ _REGON_
Eridan Audit Krzysztof Ławecki z siedzibą w Warszawie
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 045 2 952 695 714
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -419 -534 -96 -129
III. Zysk _strata_ brutto przed opodatkowaniem -496 -588 -113 -142
IV. Zysk _strata_ netto -591 -627 -135 -152
V. w tym zysk mniejszości 29 -16 7 -4
VI. Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -306 -554 -70 -134
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -645 178 -147 43
IX. Przepływy pienieżne z działalności finansowej 340 266 78 64
X. Przepływy pieniężne netto razem -611 -110 -139 -27
XI. Aktywa obrotowe 4 703 10 285 1 063 2 452
XII. Aktywa razem 28 569 30 737 6 456 7 328
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 170 1 597 716 381
XIV. Zobowiązania długoterminowe 0 70 0 17
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 438 683 551 163
XVI. Kapitał własny 25 399 29 140 5 739 6 947
XVII. w tym przypadający udziałom niesprawującym kontroli 87 37 20 9
XVIII. Zysk z lat ubiegłych w jednostkach stowarzyszonych -1 805 -1 237 -408 -295
XIX. Kapitał zakładowy _akcyjny_ 10 000 10 000 2 260 2 419
XX. Liczba akcji _w szt._ 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XXI. Zysk _strata_ na 1 akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,059 -0,063 -0,0135 -0,0152
XXII. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą _w zł/EUR_ 2,54 2,91 0,57 0,69
XXIII. Zysk _strata_ na 1 akcję średnioważoną _w zł/EUR_ -0,059 -0,063 -0,0135 -0,0152
Jednostkowe dane finansowe
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 149 13 36
XXV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -893 -650 -204 -157
XXVI. Zysk _strata_ brutto przed opodatkowaniem -722 -411 -165 -99
XXVII. Zysk _strata_ netto -772 -463 -176 -112
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XXIX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -751 -637 -171 -154
XXX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -367 665 -84 161
XXXI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 340 -9 78 -2
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem -778 19 -178 5
XXXIII. Aktywa obrotowe 11 355 18 409 2 566 4 389
XXXIV. Aktywa razem 30 101 31 987 6 802 7 626
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 295 721 519 172
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 0 70 0 17
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 611 69 364 16
XXXVIII. Kapitał własny 27 806 31 266 6 283 7 454
XXXIX. Kapitał zakładowy _akcyjny_ 10 000 10 000 2 260 2 384
XL. Liczba akcji _w szt._ 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XLI. Zysk _strata_ na 1 akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,077 -0,05 -0,02 -0,01
XLII. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą _w zł/EUR_ 2,78 3,13 0,63 0,75
XLIII. Zysk _strata_ na 1 akcję średnioważoną _w zł/EUR_ -0,077 -0,05 -0,02 -0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-14

+ więcej
  • EUR euro 4,3988 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,7227 +0,14%  +0,51gr
  • GBP funt 4,8692 +0,08%  +0,40gr
  • CHF frank 4,0906 +0,05%  +0,19gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm