pieniadz.pl

Skyline Investment SA
Informacja o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Emitentowi – informacja opóźniona

26-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-26
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Informacja o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Emitentowi – informacja opóźniona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014_, Zarząd Skyline Investment S.A. _dalej: Spółka, Emitent_, przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia nr 596/2014.

Treść informacji poufnej:
"Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2016 r. otrzymała odpis pozwu w postępowaniu nakazowym wniesionego do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy przez BlueSoft Sp. z o.o. _dalej: Powódka_ przeciwko Emitentowi _dalej: Pozwana_ w sprawie o zapłatę zobowiązań wynikających z emisji przez Pozwaną obligacji. Niniejszy pozew został złożony przez Powódkę w dniu 22 czerwca 2016 r.
W drodze przedmiotowego powództwa Powódka wnosi o orzeczenie nakazem zapłaty na rzecz Powódki kwoty 1.041.435,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi.
W dniu 18 grudnia 2015 r. spółka BlueSoft Sp. z o.o. nabyła wyemitowane przez Skyline Investment S.A. 100.000 szt. Obligacji serii A o łącznej wartości 1.000.000 zł, które nie zostały w terminie spłacone.
Emitent, w dniu 16 sierpnia br. złożył do Sądu odpowiedź na pozew, w którym zwrócił uwagę na uchybienia dokumentacji dowodowej powódki."
Emitent, w dniu otrzymania niniejszego pozwu, podjął decyzję o czasowym nieujawnianiu tej tego faktu. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Emitenta były toczące się negocjacje zarówno z Obligatariuszem, jak i podmiotem, który miałby udzielić finansowania spółce zależnej Skyline Development Sp. z o.o. będącej największym dłużnikiem Emitenta. Zdaniem Emitenta publiczne ujawnienie powyższych informacji mogłoby zagrozić trwającym negocjacjom, a tym samym spowodować dla Emitenta istotne negatywne skutki, tj. wpłynąć na jego kondycję finansową. A zatem niepomyślny wynik negocjacji naruszyłby także interes dotychczasowych, jak również potencjalnych akcjonariuszy. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pożyczki przez Skyline Development Sp. z o.o., co pozwoli tej spółce na częściową spłatę zobowiązań wobec Emitenta, a tym samym na uregulowanie zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Emitent poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a_ - c_ Rozporządzenia nr 596/2014.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm