pieniadz.pl

Sfinks SA
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 maja 2016 r.

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie _"Sfinks", "Spółka"_ podaje do wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A., które odbyło się w dniu 31 maja 2016 r. w Piasecznie _"ZWZ"_ wraz z informacją dotyczącą liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami.

Podczas obrad ZWZ dokonało m.in. zmiany Statutu Spółki zgodnie z propozycjami zawartymi w projektach uchwał, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki zostało uzupełnione o pkt 34_ w następującym brzmieniu:
"34_ Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.25."
Dodatkowo § 7 Statutu ust. 7 otrzymał następujące brzmienie:
"7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 _słownie: trzydzieści pięć milionów_ złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 _słownie: trzydzieści pięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 _jeden_ złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnych serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _oznaczanych serią A1, A2, A3 itd._ zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji."

W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z późn. zm._.


Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm