pieniadz.pl

Sfinks SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

14-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-14
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ informuje, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19 _"Audytor"_ jako podmiotu upoważnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz za okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Audytor dokona również przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych w ww. okresach.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 19 jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73.
Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas określony niezbędny dla przeprowadzenia badania i przeglądu wyżej wymienionych sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Sfinks korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014/2015. Jednocześnie w przeszłości Spółka korzystała z usług Deloitte Audyt Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie tj. podmiotu, który przekształcił się w Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w zakresie weryfikacji sprawozdań finansowych Spółki za lata 2009 - 2013. Dodatkowo Spółka korzystała w przeszłości z usług spółek z Grupy Deloitte w zakresie doradztwa rachunkowego, podatkowego oraz prawnego.

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt. 19_ oraz § 25_ Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm