pieniadz.pl

Sfinks SA
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

01-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-01
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn.zm._, _dalej "Ustawa"_, informuje, iż otrzymał w dniu 31 marca 2016 r. od Familiar S.A., SICAV-SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowanej w formie societe anonyme jako spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego _societe d’investissement a capitale variable – fonds d’investissement specialise_ z siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga _dalej "Fundusz"_, zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2_ Ustawy, w którym Fundusz poinformował, iż w wyniku zbycia przez niego w dniu 18 marca 2016 r. 108 000 akcji Sfinks Polska S.A. _dalej "transakcja"_, zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Sfinks poniżej 5%.

Fundusz poinformował, że:
• przed dokonaniem transakcji posiadał 1 572 813 akcji Sfinks stanowiących 5,1989% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 572 813 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dających 5,1989% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sfinks,
• po dokonaniu transakcji Fundusz posiada 1 464 813 akcji Spółki, stanowiących 4,8419% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1 464 813 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sfinks, dających 4,8419% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sfinks.

Jednocześnie Fundusz zawiadomił, że nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Sfinks, a także osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt_ 3 lit c_ Ustawy o ofercie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm