pieniadz.pl

Sfinks SA
SA-RS

18-02-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SA-RS
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za rok obrotowy obejmujący okres
oraz za poprzedni roku obrotowy 2013 obejmujący okres
data przekazania:
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
05-500 Piaseczno
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Świętojańska 5a
_ulica_ _numer_
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
_telefon_ _fax_
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
_e-mail_ _www_
7251752913 472247798
_NIP_ _REGON_
DELOITTE POLSKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
_podmiot uprawniony do badania_
Skonsolidowany raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta_
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 334 346 176 565 79 914 41 929
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 28 742 2 906 6 870 690
III. Zysk _strata_ brutto 27 508 -1 044 6 575 -248
IV. Zysk _strata_ netto 41 821 -1 069 9 996 -254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 549 7 429 6 346 1 764
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 281 -7 512 -6 282 -1 784
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 53 064 2 507 12 683 595
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 53 332 2 424 12 747 576
IX. Aktywa, razem 165 865 70 683 38 900 17 044
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 815 123 191 37 950 29 705
XI. Zobowiązania długoterminowe 132 308 92 904 31 030 22 402
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 507 30 287 6 920 7 303
XIII. Kapitał własny 4 050 -52 508 950 -12 661
XIV. Kapitał zakładowy 26 753 26 753 6 274 6 451
XV. Liczba akcji _w szt._ 26 752 842 26 752 842 26 752 842 26 752 842
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,55 -0,15 0,37 -0,04
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,47 -0,15 0,35 -0,04
XVIII. 0,15 -2,01 0,04 -0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,13 -2,01 0,03 -0,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP
a_ przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,1838 PLN.
b_ przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za rok 2013, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2013 roku, tj: 4,2110 PLN.
c_ aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.11.2015 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 30.11.2015 roku, tj.: 4,2639 PLN.
d_ aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2013 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2013 roku, tj.: 4,1472 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm