pieniadz.pl

Sfinks SA
Zakończenie subskrypcji akcji serii N

26-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-26
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii N
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") informuje, iż doszła do skutku emisja 3 500 000 akcji serii N o wartości nominalnej 1 zł każda, przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie:

Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 listopada 2015 roku ("Uchwała"), zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Stefana Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 2557/2015),

W związku z powyższym Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1.Akcje serii N emitowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.
2.Akcje serii N będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 19 listopada 2015 r.
data zakończenia subskrypcji – 25 listopada 2015 r.
4.Data przydziału akcji:
Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 25 listopada 2015 r
5.Liczba akcji objętych subskrypcją:
3 500 000 akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda
6.Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
7. Liczba akcji, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji zaoferowano 3 500 000 akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Emisja akcji serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.
8.Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 3 500 000 akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Emisja akcji serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
9.Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
Cena emisyjna wynosiła 3,70 (trzy 70/100) złotych za jedną akcję o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Inwestorzy nabyli akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
10.Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii N w ramach subskrypcji prywatnej:
W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii N 14 podmiotom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
11. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii N:
Subskrypcja akcji serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia akcji serii N zawarło łącznie 13 podmiotów. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
12.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Spółka nie zawarła umowy o subemisję.
13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii N i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 12 950 000,00 zł.
14.Łączna wysokość szacowanych kosztów emisji wynosi 520 700 zł. Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, koszty emisji (obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur) wyniosły 32 331,90 zł i w całości dotyczyły kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Ostateczna wysokość kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w osobnym w raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w procesie przygotowania i przeprowadzenia emisji.
15. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji akcji serii N w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.
16.Według stanu kosztów obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur bieżący średni koszt przeprowadzenia emisji akcji N przypadający na jedną akcję serii N objętą subskrypcją wynosi 0,01 zł, natomiast średni koszt obliczony na podstawie szacowanych kosztów emisji – wynosi 0,15 zł na jedną akcję serii N.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm