pieniadz.pl

Sfinks SA
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3/2015

16-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2015-09-30
data przekazania: 2015-11-16
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2014-01-01 do 2015-09-30 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2014-01-01 do 2015-09-30 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 303 801 176 565 72 748 41 929
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 361 2 906 6 552 690
III. Zysk (strata) brutto 22 279 -1 044 5 335 -248
IV. Zysk (strata) netto 37 962 -1 069 9 090 -254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 797 7 429 6 417 1 764
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 350 -7 512 -5 112 -1 784
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 623 2 507 -2 304 595
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 176 2 424 -1 000 576
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 010 70 683 25 247 17 044
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 118 554 123 191 27 970 29 705
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 371 92 904 19 434 22 402
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 183 30 287 8 537 7 303
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -11 544 -52 508 -2 724 -12 661
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 753 26 753 6 312 6 451
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 752 842 26 752 842 26 752 842 26 752 842
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,42 -0,15 0,34 -0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,35 -0,15 0,32 -0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,44 -2,01 -0,10 -0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,44 -2,01 -0,10 -0,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w
okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych
finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP

a)
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs
EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na
ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,1761
PLN.b)przychody
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
rok 2013, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy 2013 roku, tj: 4,2110 PLNc)
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał
zakładowy na 30.09.2015 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na
dzień 30.09.2015 roku, tj.: 4,2386 PLN.d)
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał
zakładowy na 31.12.2013 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na
dzień 31.12.2013 roku, tj.: 4,1472 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm