pieniadz.pl

Sfinks SA
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A.

13-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-13
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą zawarcia Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A., której przekazanie podmiotom wskazanym w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 tejże ustawy.
Informacja o opóźnieniu przekazania w/w informacji poufnej do publicznej wiadomości przesłana została do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 października 2015 r., zaś jej treść brzmiała następująco:

"Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") informuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu w dniu 14.10.2015 r. z PKO BP S.A. ("Bank", "PKO") Aneksu nr 19 do Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 10 kwietnia 2009 r. zawartej pomiędzy Sfinks i PKO BP S.A. ("Umowa Restrukturyzacyjna", o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.), w którym Strony ustaliły dodatkowe zasady całkowitego rozliczenia kredytu nie odbiegające od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, pod warunkiem spłaty całości należności głównych do dnia 15 grudnia 2015r. Ponadto Spółka zobowiązała się do przestrzegania przez okres 24 miesięcy po dacie spłaty wierzytelności PKO BP S.A. zasady równego traktowania wierzycieli finansowych tj. PKO BP S.A. i ING Banku Śląskiego S.A. pod rygorem kary umownej, której kwota będzie stanowiła różnicę między kwotą, która byłaby należna PKO BP S.A. z zachowaniem zasady równego traktowania wierzycieli, a kwotą otrzymaną przez PKO BP S.A. w wyniku realizacji warunków aneksu.

Do czasu dokonana całkowitej spłaty należności głównych Sfinks jest zobowiązany do obsługi wierzytelności wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej z późn. zm. zgodnie z jej dotychczasowym brzmieniem.

Realizacja aneksu uzależniona jest od:
•wyrażenia przez ING Bank Śląski S.A stosownej zgody, której to brak uniemożliwi realizację postanowień w/w aneksu, gdyż brak takiej zgody naruszałby warunki Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej przez Spółkę z ING Bank Śląski S.A.,
•uzyskania przez Spółkę środków finansowych.

Z przyczyn obiektywnych nie jest zatem obecnie możliwe stwierdzenie przez Zarząd Spółki, czy zawarte w/w Aneksie warunki mogą zostać przez Spółkę spełnione.
Mając na względzie, że niniejsza informacja może mieć wpływ na przebieg negocjacji zmierzających do spełnienia się warunków zawartych w Aneksie oraz może spowodować niewłaściwą jej ocenę przez inwestorów a przez to w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Spółki uzasadnione jest opóźnienie w przekazania powyższej informacji bieżącej.

Treść informacji objętej niniejszym zawiadomieniem zostanie przekazana podmiotom wskazanym w Art. 56 ust. 1 Ustawy w terminie do dnia 15 grudnia 2015r. Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka zapewni zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili przekazania jej do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna zawiadomienia:
§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 67 poz. 476).
§5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259)."

Ujawnienie powyższej informacji poufnej w dniu dzisiejszym następuje w związku z:
- zawarciem przez Sfinks Polska S.A. w dniu 13 listopada 2015 r. Aneksu nr 22 do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A. z dnia 08 kwietnia 2009 r. – o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.
- uzyskaniem przez Sfinks Polska S.A. decyzji kredytowej wydanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 29/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

Podstawa prawna niniejszego zawiadomienia: Artykuł 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm