pieniadz.pl

Sfinks SA
SA-QSr

15-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 5 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za 5 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
data przekazania:
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
5 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 5 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 214 414 176 565 51 280 41 929
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 016 2 906 5 505 690
III. Zysk (strata) brutto 19 190 -1 044 4 590 -248
IV. Zysk (strata) netto 35 508 -1 069 8 492 -245
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 152 7 429 3 385 1 764
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 992 -7 512 -3 346 -1 784
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 227 2 507 -1 250 595
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 067 2 424 -1 212 576
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 96 867 70 683 23 690 17 044
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 111 156 123 191 27 184 29 705
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 523 92 904 21 160 22 402
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 633 30 287 6 024 7 303
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -14 289 -52 508 -3 494 -12 661
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 753 26 753 6 543 6 451
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 752 842 26 752 842 26 752 842 26 752 842
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,33 0,04 0,32 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,28 0,03 0,31 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,54 -2,01 -0,13 -0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,54 -2,01 -0,13 -0,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w
okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych
finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBPa) przychody
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,1812 PLN.b)
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za rok 2013, obliczono przyjmując średni kurs EURO
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na
ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2013 roku, tj: 4,221 PLN.c)
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 31.03.2015 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 31.03.2015 roku, tj.: 4,0890 PLN.d) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.12.2013 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
31.12.2013 roku, tj.: 4,1472 PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm