pieniadz.pl

Sfinks SA
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

04-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 4 marca 2015 r. otrzymał od Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu ("Akcjonariusz"), reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sfinks, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie następującego projektu uchwały dotyczącej pkt. 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 marca 2015 r., o którym Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.:

"Uchwała Nr ___ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2015 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Wojciecha Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Wraz z projektem uchwały Akcjonariusz przekazał Spółce informację na temat doświadczenia zawodowego kandydata. Informacja w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Przedkładając powyższy projekt uchwały Akcjonariusz poinformował, iż jest przekonany o doświadczeniu i wiedzy Pana Wojciecha Sobczaka, które w przekonaniu Akcjonariusza stanowią gwarancję należytego i profesjonalnego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz wskazał ponadto, że kandydatura tej osoby spełnia wszelkie kryteria przewidziane dla członków organu nadzoru przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Załączniki:
1) Informacja na temat doświadczenia zawodowego Pana Wojciecha Sobczaka.


Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm