pieniadz.pl

Sfinks SA
Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015 - 2020

11-12-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015 - 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości "Strategię Sfinks Polska S.A. na lata 2015 – 2020". Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki strategia została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, co nastąpiło w dniu 10 grudnia 2014 r.

Strategia zakłada systematyczny rozwój i wzrost wyników Spółki, w tym minimum podwojenie sprzedaży do 2020 roku. Według założeń nowej strategii motorem rozwoju będą restauracje Sphinx. Spółka zakłada także dalszy rozwój sieci restauracji Chłopskie Jadło i WOOK pozwalający na osiągnięcie przez nie statusu drugiej i trzeciej co do wielkości sieci restauracji casual dining w Polsce.

Strategia zakłada osiągnięcie przez Spółkę następujących wyników finansowych (dalej "Prognoza"):

Tabela
mln zł 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
Sprzedaż 164,6 198,5 247,1 279,9 300,5 316,2 332,0
Sprzedaż r/r 16,6% 20,5% 24,5% 13,3% 7,3% 5,2% 5,0%
KOZ 21,3 22,4 22,6 22,7 23,6 24,4 25,0
KOZ / Sprzedaż 12,9% 11,3% 9,2% 8,1% 7,8% 7,7% 7,5%
Dług / EBITDA 6,8 5,1 3,1 2,0 1,2 0,5 0,5
Zysk netto 13,8 24,1 16,5 21,6 23,4 30,9 30,2
Kapitały własne -35,6 -10,9 6,0 27,7 51,1 82,0 112,2

*KOZ – koszty ogólnego zarządu

Prognoza uwzględnia wpływ zdarzeń jednorazowych wynikających z przeszłości, takich jak: odwrócenie rezerwy na znak towarowy Chłopskie Jadło, utworzenie aktywa podatkowego związanego ze stratami z lat ubiegłych oraz wycenę udziałów Shanghai Express sp. z o. o.
Prognozowane wyniki nie zawierają dokapitalizowania. Rozwój sieci został zaplanowany w oparciu o środki wygenerowane przez Spółkę oraz dodatkowo o finansowanie zewnętrzne. Spółka nie wyklucza dokapitalizowania w przypadku nieznalezienia dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju.
Zaprezentowana Prognoza nie uwzględnia również wpływu zdarzeń jednorazowych takich jak ewentualne akwizycje i połączenia, projekty specjalne oraz rozwój sieci w systemie franczyzy i masterfranczyzy.

Prognoza będzie monitorowana przez Spółkę na bazie danych zarządczych w cyklu publikacji raportów okresowych. W tym samym cyklu będzie dokonywana ocena możliwości realizacji Prognozy oraz ewentualne jej korekty. Kryterium oceny stanowić będzie poziom wykonania wyników finansowych za zakończony okres, z uwzględnieniem sezonowości na przestrzeni roku oraz czynników ryzyka działalności Spółki.

Spółka zastrzega, iż przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym Prognozy i założenia, zostały przez Zarząd poddane szczegółowej weryfikacji i uznane za wiarygodne i realne do osiągnięcia. Jednocześnie Zarząd zauważa, że założenia te są zależne od szeregu okoliczności gospodarczych, biznesowych i rynkowych, na które Spółka nie ma wpływu i które mogą wpłynąć na odchylenia od przewidywanych Prognoz.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm