pieniadz.pl

Sfinks SA
Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A.

18-11-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2014 r. aneksu nr 20 do Umowy Restrukturyzacyjnej ("Aneks") ("Umowa Restrukturyzacyjna") z ING Bank Śląski S.A. ("ING", "Bank") z dnia 8 kwietnia 2009 r., o której Spółka poinformowała w RB 47/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.
Na mocy zawartego Aneksu dotychczasowa treść Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 08 kwietnia 2009 r.,otrzymała brzmienie określone w tekście jednolitym uwzględniającym wszystkie dotychczas dokonane zmiany w Umowie Restrukturyzacyjnej wraz ze zmianami wprowadzonymi niniejszym aneksem.

Niniejszym Aneksem wprowadzono zmianę mechanizmu naliczania oprocentowania kredytu w ING Banku Śląskim S.A.
Obecnie zapisy dotyczące oprocentowania kredytu otrzymały brzmienie:
"Oprocentowanie Kapitału w okresie od 01 listopada 2014 r., ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów bankowych i marży Banku (MB) ustalonej zgodnie z zapisami niniejszego ustępu. Oprocentowanie kapitału będzie ulegało zmianie, co 3 miesiące począwszy od 01 lutego 2014 r. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3 M i ze zmiany marży Banku, nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej aneksowania. Każdorazowo w przypadku wprowadzenie przez Bank zmiany oprocentowania związanego ze zmianą stawki WIBOR dla 3 miesięcznych ulega zmianie marża Banku.
a) W okresach, gdy WIBOR 3 M stosowany do wyliczenia Oprocentowania jest nie większy niż 7,5%, marża Banku (MB) p.a. wyliczana jest wg wzoru:
MB= ((WIBOR 3M+2,5%)*75%) – WIBOR 3M i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
b)W okresach, gdy WIBOR 3 M stosowany do wyliczenia Oprocentowania jest większy niż 7,5% marża Banku wynosi 2,5 punktu procentowego p. a.
W przypadku nie dokonania w danym roku przez Sfinks Polska S.A. terminowej spłaty kapitału, zgodnie z harmonogramem, Bank każdorazowo na dzień 31 grudnia danego roku, naliczy dodatkowe odsetki (DO) za wszystkie okresy obrachunkowe danego roku, dla których stosowane były postanowienia podpunktu a) niniejszego ustępu, wg wzoru: DO = ((2,5%-MB dla danego okresu obrachunkowego) * kapitał dla danego okresu obrachunkowego).
W przypadku dokonania w danym roku przez Sfinks Polska S.A. terminowej spłaty kapitału, zgodnie z harmonogramem, za okresy danego roku, w których były stosowane postanowienia podpunktu b) niniejszego ustępu, Bank każdorazowo na dzień 31 grudnia danego roku umorzy (w trybie zwolnienia z długu określonego w art. 508 kodeksu cywilnego) 25% kwoty naliczonych odsetek w tych okresach. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi w drodze zawarcia pomiędzy Stronami umowy zwolnienia z długu."
Niniejsza zmiana nie ma wpływu na wyniki roczne Spółki, natomiast niższe koszty oprocentowania będą prezentowane w wynikach kwartalnych.
Ponadto w stosunku do poprzedniego aneksu zmianie uległa wysokość rat spłacanych w latach 2018 i 2019
i wynoszą one:
Kapitał (tys. PLN)
2018 15 239,8
2019 15 239,8
Pozostałe kluczowe warunki Umowy Restrukturyzacyjnej pozostają bez zmian.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm