pieniadz.pl

Sfinks SA
SA-QSr

14-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
data przekazania:
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 126 833 130 904 30 341 30 997
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 021 2 618 1 201 620
III. Zysk (strata) brutto 2 238 -1 449 535 -343
IV. Zysk (strata) netto 2 230 -1 471 533 -348
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 112 4 092 2 419 969
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 024 -6 322 -2 876 -1 497
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 161 2 891 -517 685
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 073 661 -974 157
IX. Aktywa, razem 65 581 70 683 15 706 17 044
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 109 123 191 27 328 29 705
XI. Zobowiązania długoterminowe 90 545 92 904 21 685 22 402
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 564 30 287 5 643 7 303
XIII. Kapitał własny -48 528 -52 508 -11 622 -12 661
XIV. Kapitał zakładowy 26 753 26 753 6 407 6 451
XV. Liczba akcji (w szt.) 26 752 842 26 752 842 26 752 842 26 752 842
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 -0,17 0,02 -0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 -0,17 0,02 -0,04
XVIII. -1,82 -2,01 -0,43 -0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,82 -2,01 -0,43 -0,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w
okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych
finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBPa ) przychody
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
pierwsze 3 kwartały 2014 r., obliczono przyjmując średni kurs Euro wg
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni
dzień poszczególnych miesięcy 2014 r., tj 4,1803 plnb)
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za pierwsze 3 kwartały 2013 r., obliczono przyjmując
średni kurs Euro wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursow NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2013 r. tj. 4, 2231
plnc) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,
zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał
własny oraz kapitał zakładowy na 30 09 2014 r. obliczono przyjmując
średni kurs Eurona 30 09 2014 r. tj. 4,1755 plnd) aktywa
razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 31 12 2013 r. obliczono przyjmując średni kurs Euro
na dzień 31 12 2013 r. tj. 4,1472 plnW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm