pieniadz.pl

Sfinks SA
Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2014

01-09-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2014
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30
data przekazania: 2014-09-01
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spólka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu
Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 400 85 964 19 720 20 400
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 425 608 580 144
III. Zysk (strata) brutto 549 -2 171 131 -515
IV. Zysk (strata) netto 525 -2 193 126 -520
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 581 2 763 1 336 656
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 279 -4 976 -1 981 -1 181
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 436 3 946 -344 936
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 134 1 733 -989 411
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 452 70 683 15 730 17 044
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 115 999 123 191 27 878 29 705
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 748 92 904 22 050 22 402
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 251 30 287 5 828 7 303
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -50 547 -52 508 -12 148 -12 661
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 753 26 753 6 430 6 451
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 752 842 26 752 842 26 752 842 26 752 842
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 -0,18 0,01 -0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 -0,18 0,01 -0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -1,89 -2,01 -0,45 -0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -1,89 -2,01 -0,45 -0,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w
okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych
finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP


a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za rok 2014, obliczono przyjmując średni kurs EURO
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na
ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2014 roku, tj: 4,1784 PLN.


b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za rok 2013, obliczono przyjmując średni kurs EURO
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na
ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2013 roku, tj: 4,2140 PLN.


c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 30.06.2014 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 30.06.2014 roku, tj.: 4,1609 PLN.


d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 31.12.2013 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 31.12.2013 roku, tj.: 4,1472 PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm