pieniadz.pl

Sfinks SA
Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2013

30-04-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2013
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
oraz za poprzedni roku obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2014-04-30
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
Skonsolidowany raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 176 565 171 116 41 929 40 635
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 906 -3 655 690 -868
III. Zysk (strata) brutto -1 044 -9 952 -248 -2 363
IV. Zysk (strata) netto -1 069 -9 993 -254 -2 373
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 429 12 626 1 764 2 998
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 512 -4 272 -1 784 -1 014
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 507 -9 168 595 -2 177
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 424 -814 576 -193
IX. Aktywa, razem 70 683 65 212 17 044 15 951
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 191 119 213 29 705 29 160
XI. Zobowiązania długoterminowe 92 904 91 366 22 402 22 349
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 287 27 847 7 303 6 812
XIII. Kapitał własny -52 508 -54 001 -12 661 -13 209
XIV. Kapitał zakładowy 26 753 22 106 6 451 5 407
XV. Liczba akcji (w szt.) 26 752 842 22 105 626 26 752 842 22 105 626
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,15 -0,68 -0,04 -0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,15 -0,68 -0,04 -0,16
XVIII. -2,01 -2,62 -0,48 -0,64
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -2,01 -2,62 -0,48 -0,64
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za rok 2013, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2013 roku, tj. 4,2110 PLN.

b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za rok 2012, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2012 roku, tj. 4,1736 PLN.

c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania
krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2013 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2013 roku, tj. 4,1472 PLN.

d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2012 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2012 roku tj.: 4,0882 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm