pieniadz.pl

Sfinks SA
Raport roczny SA-R 2013

30-04-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2013
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2014-04-30
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 186 107 172 33 528 25 679
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 227 -6 771 54 -1 622
III. Zysk (strata) brutto -3 603 -13 721 -856 -3 288
IV. Zysk (strata) netto -3 603 -13 721 -856 -3 288
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 832 7 664 1 622 1 836
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 499 -1 531 -1 781 -367
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 839 -5 799 1 149 -1 389
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 172 334 991 80
IX. Aktywa, razem 66 120 58 076 15 943 14 206
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 723 111 089 28 145 27 173
XI. Zobowiązania długoterminowe 93 404 91 968 22 522 22 496
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 319 19 121 5 623 4 677
XIII. Kapitał własny -50 603 -53 013 -12 202 -12 967
XIV. Kapitał zakładowy 26 753 22 106 6 451 5 407
XV. Liczba akcji (w szt.) 26 752 842 22 105 626 26 752 842 22 105 626
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,14 -0,62 -0,03 -0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 -0,62 -0,03 -0,15
XVIII. -1,89 -2,40 -0,46 -0,59
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,89 -2,40 -0,46 -0,59
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w
okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych
finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP a) przychody
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
rok 2013, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy 2013 roku, tj.: 4,2110 PLN.


b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za rok 2012, obliczono przyjmując średni kurs EURO
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na
ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2012 roku, tj.: 4,1736 PLN.


c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 31.12.2013 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 31.12.2013 roku, tj.: 4,1472 PLN.


d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 31.12.2012 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 31.12.2012 roku, tj.: 4,0882 PLN.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm