pieniadz.pl

Sfinks SA
Wydanie postanowienia Sądu Rejestrowego w sprawie wpisania prawidłowej wysokości warunkowego kapitału zakładowego

14-03-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-14
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Wydanie postanowienia Sądu Rejestrowego w sprawie wpisania prawidłowej wysokości warunkowego kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. - Informacja o zarejestrowaniu zmian kapitału warunkowego oraz uaktualnieniu zmian w Statucie Spółki, w którym Spółka wskazywała na zamiar podjęcia środków prawnych w celu ujawniania w prawidłowej wysokości kapitału warunkowego informuje, że w dniu 13 marca 2014 r. powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej "Sąd") postanowienia z dnia 10.03.2014 r. na mocy którego, została zarejestrowana zmiana w zakresie wysokości warunkowego kapitału zakładowego poprzez wykreślenie kwoty
2 550 000,00 zł i wpisanie kwoty 37 550 000,00 zł.
Wydanie powyższego postanowienia jest konsekwencją złożonej przez pełnomocnika Spółki w dniu 06 lutego 2014 r. skargi na postanowienie Referendarza Sądowego z dnia 21 stycznia 2014 r. na mocy którego, mylnie wykreślono warunkowy kapitał zakładowy w wysokości 35 000 000,00 zł i dokonano jego zmiany na kwotę do wysokości 2 550 000,00 zł.
Raportem bieżącym nr 39/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Spółka informowała o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZ") uchwały nr 6, dotyczącej emisji 2 550 000 warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z którą, NWZ w ramach tejże uchwały postanowiło o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 2 550 000 zł. oraz uchwał dotyczących przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnegoo programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych. Spółka w raporcie okresowym za IV kwartał 2013 r., opublikowanym w dniu 3 marca 2014 r., poinformowała o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie aktualizacji Regulaminu Programu Motywacyjnego i zatwierdziła jego tekst jednolity ("Regulamin Programu Motywacyjnego") wraz załącznikami
(tekst Regulaminu Programu Motywacyjnego znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce "Firma/Ważne dokumenty"). Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ustalenia arkusza podziału Puli Podstawowej określającego maksymalny przydział warrantów subskrypcyjnych, które zostaną zaoferowane przez Powiernika do nabycia poszczególnym Osobom Uprawnionym, będących członkami Zarządu. Osobami biorącymi udział w Programie jest Zarząd Spółki i kluczowa kadra Spółki odpowiedzialna za trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, rozwój i tworzenie wartości dodanej organizacji, których decyzje w istotny sposób wpływają na realizację strategii Spółki. Możliwość nabycia Warrantów Subskrypcyjnych i na ich podstawie akcji serii M będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki, a w konsekwencji wzrostu wartości Spółki. Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym związane jest z obowiązkiem zawarcia z każdą z Osób Uprawnionych Umowy o uczestnictwo w Programie, która przewiduje zobowiązanie się Osoby Uprawnionej do niezbywania Akcji w terminie określonym w tej umowie. Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, wszedł on w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm