pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm._, przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października 2016 roku.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_
z dnia 18 października 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.593 - akcje te stanowią 19,70 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 752.593 w tym
752.593 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_
z dnia 18 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
1_ otwarcie walnego zgromadzenia;
2_ wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3_ stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4_ sporządzenie listy obecności;
5_ przyjęcie porządku obrad;
6_ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
7_ zamknięcie walnego zgromadzenia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.593 - akcje te stanowią 19,70 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 752.593 w tym
752.593 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_
z dnia 18 października 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek han-dlowych, w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 czerw-ca 2016 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.593 - akcje te stanowią 19,70%
kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 752.593 w tym
752.593 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-13

+ więcej
  • EUR euro 4,4011 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 3,7176 -1,02%  -3,82gr
  • GBP funt 4,8652 -0,77%  -3,76gr
  • CHF frank 4,0887 -0,29%  -1,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm