pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA

20-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-20
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm._, przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 18 października 2016 roku. PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_
z dnia 18 października 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ______________________.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny _art. 409 § 2 ksh_ za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.
Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_
z dnia 18 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1_ otwarcie walnego zgromadzenia;
2_ wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3_ stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4_ sporządzenie listy obecności;
5_ przyjęcie porządku obrad;
6_ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
7_ zamknięcie walnego zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.
W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_
z dnia 18 października 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych w przypadku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd spółki obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm._.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm