pieniadz.pl

Resbud SA
Zamknięcie subskrypcji akcji serii C

06-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-06
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD
Temat
Zamknięcie subskrypcji akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 31.08.2016r. informuje, że w dniu 05.09.2016r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu z dnia 31.08.2016r. w ramach upoważnienia zawartego w Artykule 9B Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 07.07.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia 07.07.2016r.

Emitent wyjaśnia, że akcje serii C zostały zaoferowane jednemu podmiotowi – osobie prawnej w ramach subskrypcji prywatnej.

W dniu 05.09.2016r. zakończona została subskrypcja akcji serii C w ramach, której łącznie złożono zapisy na 3.958.000 _słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy_ akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 395.800,00 zł _słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych_ i cenie emisyjnej 0,27 zł każda tj. o łącznej wartości emisyjnej 1.068.660,00 zł _ jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych_.
Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone.

Akcje serii C obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_ z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 01.09.2016r.
data zakończenia subskrypcji – 05.09.2016r.

2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
3.958.000 _słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy_ akcji serii C

4. Przy emisji akcji serii C nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji objęto 3.958.000 _słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy_ akcji serii C.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 3.958.000 _słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy_ akcji serii C. Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
0,27 zł _dwadzieścia siedem groszy_ za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji objęcia akcji serii C dokonał jeden podmiot.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje objęte zostały przez jeden podmiot.

10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji _tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii C.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji _stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji_:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C to 1.068.660,00 zł _ jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych_.

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, to 8700,00 zł z czego:
a_ koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2100,00 zł,
b_ koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c_ koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d_ koszty promocji oferty -0,00 zł,
e_ pozostałe koszty emisji _opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne_ wyniosły 6600,00 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii C objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii C przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją wynosi nie więcej niż 0,003zł.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm