pieniadz.pl

Resbud SA
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

31-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-31
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 31.08.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego _Artykuł 9B Statutu Spółki_.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w Artykule 9B Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 07.07.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia 07.07.2016r.

Na mocy uchwały z dnia 31.08.2016r. Zarząd RESBUD S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.959.200 _słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście_ złotych do kwoty 4.355.000 _słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy _ złotych, to jest o kwotę 395.800 _słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset_ złotych, w drodze emisji 3.958.000 _słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych _dziesięć groszy_ każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z uchwałą z dnia 31.08.2016r. kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 4.355.000 _słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy _ złotych i dzieli się na 43.550.000 _czterdzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. _słownie: dziesięć groszy_ każda akcja.

Akcje serii C wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 31.08.2016 r. zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii C, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie 0,27 zł każda akcja, tj. łączna wartość emisyjna 3.958.000 _słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy _ akcji serii C wynosi 1.068.660,00 zł _ jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100_.

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 31.08.2016 r. zgodnie z treścią Artykułu 9B ust. 7 Statutu Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii C w interesie Spółki oraz cenę nominalną akcji serii C.

Zarząd Emitenta informuje, że akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich rejestrację w KDPW oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.

Treść Uchwały Zarządu z dnia 31.08.2016r. wraz z Opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
Uchwała Zarządu z dnia 31.08.2016r.pdf

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-16

+ więcej
  • EUR euro 4,6928 +0,20%  +0,96gr
  • USD dolar 4,6282 +1,81%  +8,23gr
  • GBP funt 5,5711 +0,64%  +3,54gr
  • CHF frank 4,8784 +0,96%  +4,66gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm