pieniadz.pl

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA
Raport kwartalny Q 3/2015

13-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-11-13
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-527 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Staszica 2/4
(ulica) (numer)
061 662-85-77
(telefon) (fax)
biuro@ptisa.pl www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody ze sprzedaży akcji 22 878 31 329 5 530 7 494
II. Koszt sprzedanych akcji -45 449 -31 523 -10 985 -7 541
III. Zysk (strata) z obrotu akcjami/udziałami -22 571 -194 -5 455 -46
IV. Aktualizacja wartości akcji -81 586 27 408 -19 719 6 556
V. Zysk (strata) z tytułu aktywów finansowych -104 157 27 214 -25 175 6 510
VI. Koszty zarządu -1 559 -1 850 -377 -443
VII. Zysk (strata) brutto na sprzedaży -105 716 25 364 -25 551 6 067
VIII. Inne przychody operacyjne 16 701 2 905 4 037 695
IX. Inne koszty operacyjne -18 386 -2 317 -4 444 -554
X. Zysk (strata) na działalności operacyjej -107 402 25 952 -25 959 6 208
XI. Przychody finansowe 344 154 83 37
XII. Koszty finansowe -1 895 -1 747 -458 -418
XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -108 953 24 360 -26 334 5 827
XIV. Zysk (strata) netto -97 732 19 442 -23 622 4 651
XV. Inne całkowite dochody 0 0 0 0
XVI. Całkowite dochody ogółem -97 732 19 442 -23 622 4 651
XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 582 8 983 624 2 149
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 792 -8 871 -1 158 -2 122
XIX. Środki finansowe netto z dziłalności finansowej -132 1 221 -32 292
XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalent na koniec okresu 6 2 511 1 601
XXI. Aktywa trwałe razem 31 838 54 882 7 511 13 144
XXII. Aktywa obrotowe razem 13 698 194 439 3 232 46 567
XXIII. Należności z dziłalności operacyjnej 221 1 505 52 360
XXIV. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 180 175 677 278 42 073
XXV. Inne aktywa finansowe 282 4 187 67 1 003
XXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalent 6 2 511 1 601
XXVII. Aktywa razem 45 537 249 321 10 743 59 710
XXVIII. Wyemitowany kapitał akcyjny 14 500 14 500 3 421 3 473
XXIX. Zyski zatrzymane/straty niepokryte 0 0 0 0
XXX. Razem kapitał własny 7 153 162 987 1 688 39 034
XXXI. Zobowiązania długoterminowe razem 17 726 48 737 4 182 11 672
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 20 658 37 597 4 874 9 004
XXXIII. Zobowiązania razem 38 384 86 334 9 056 20 676
XXXIV. Pasywa razem 45 537 249 321 10 743 59 710
XXXV. Liczba akcji (w sztuk) 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -6,74 1,34 -1,63 0,32
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 0,49 11,24 0,12 2,69
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm