pieniadz.pl

Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami

04-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-04
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 r. dokonał zapisu na 25 certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _Fundusz_, co skutkuje jednocześnie nabyciem certyfikatów. Wartość emisyjna każdego certyfikatu wynosi 200 tys. zł, a certyfikaty objęte przez Emitenta stanowić będą 20 % ogólnej liczby certyfikatów Funduszu. Emitent będzie jednocześnie podmiotem zarządzającym portfelem wierzytelności Funduszu. O zawarciu z TFI Money Makers S.A. _Grupa Alior Bank S.A._ umów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Funduszu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2016.

Cena nabycia aktywów oraz ich wartość w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 5.000.000 zł. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a TFI Money Makers S.A. nie występują żadne powiązania. Emitent finansuje nabycie certyfikatów ze środków własnych.

Jednocześnie Emitent zawarł z pozostałymi 59 Inwestorami Funduszu umowy gwarantujące im osiągnięcie stopy zwrotu z certyfikatów w wysokości nie niższej niż 5 % rocznie. Zobowiązania gwarancyjne Emitenta zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na w/w 25 certyfikatach nabytych przez Emitenta. Zgodnie ze Statutem Funduszu umorzenie certyfikatów tych Inwestorów przewidziano w terminie do 4 lat od daty zarejestrowania Funduszu.

Poprzez zaangażowanie w Fundusz Emitent planuje istotnie zwiększyć wartość zarządzanego przez siebie portfela wierzytelności sekurytyzowanych, co w jego ocenie będzie miało pozytywny wpływ na wyniki Pragma Inkaso S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm