pieniadz.pl

Polna SA
Q

15-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 057 8 039 1 942 1 919
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 714 763 172 182
III. Zysk (strata) brutto 794 869 191 207
IV. Zysk (strata) netto 641 695 154 166
V. Całkowity dochód 612 709 148 169
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 854 1 229 447 293
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 085 -114 -262 -27
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 -9 -6 -2
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 744 1 106 179 264
X. Aktywa, razem 42 422 41 960 10 375 9 844
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 524 3 461 862 812
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 615 4 828 1 129 1 132
XIII. Kapitał własny 34 283 33 671 8 384 7 900
XIV. Kapitał zakładowy 5 379 5 379 1 315 1 262
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,45 0,49 0,11 0,12
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,45 0,49 0,11 0,12
XVII. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XVIII. 24,22 23,78 5,92 5,58
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,22 23,78 5,92 5,58
XX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2013 (w zł/EUR) kurs z dnia 31.12.2014 r. (1 EUR=4,2623 zł) - 2,00 - 0,47
XXI. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za rok 2014 (w zł/EUR) kurs z dnia 31.03.2015 r. (1 EUR=4,0890 zł) 5,00 - 1,22 -


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycje X
do XIV i pozycje XVIII do XXI) zostały zaprenentowane na dzień
31.03.2015 r. oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2014 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm