pieniadz.pl

Polna SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12.05.2015 r.

16-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-16
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12.05.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 12 maja 2015 r. o godzinie 11.30, w Warszawie, budynek B w Kompleksie RONDO 1 położonym w Warszawie, przy Rondzie ONZ nr 1, sala konferencyjna nr III, drugie piętro.

Uchwała Nr …...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/Panią................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ……...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 5/2015 w dniu 16.04.2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ............. .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§1
Na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
1.
2.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .......................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2014 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:
- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;
- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 960 564,84 zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazującego
zwiększenie kapitału własnego o sumę 1 023 496,92 zł;
- sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 3 854 778,92 zł;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 157 956,03 zł;
- innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................ .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie
3 892 460,92 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr .................................. .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr .................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 10.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm