pieniadz.pl

Polna SA
Uchawły podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2012r.

21-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-21
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Uchawły podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2012 r.

Uchwała Nr 1.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§1
Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/Panią Katarzynę Ziółek na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 151 992 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 25/2012 w dniu 23.04.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 151 992 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 151 992 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4 .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§1
Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
1. Robert Chmura
2. Grzegorz Bachusz
3. Piotr Krauz
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 151 989 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 3 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 151 992 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 151 992 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7 .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2011 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:
- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;
- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.950 tys. zł;
- sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 1.612 tys. zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o sumę 3.568 tys. zł;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.753 tys. zł;
- innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 151 992 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Zgodnie z propozycją Zarządu zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.611.684,75 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 151 992 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Miroslav Kozlovski absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 2 485 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2011 r. do 20.06.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 2 485 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 2 485 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 21.06.2011 r. do 2.09.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 2 485 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 2.09.2011 r. do 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 2 485 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Pani Grażynie Kotar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Jarosławowi Iwańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 18.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 19 .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 20.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 2.09.2011 r. do 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 21.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Grzegorzowi Hayderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 22.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Pani Katarzynie Kieloch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 23.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 149 507 głosów za,
- 2 485 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 24.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polna S.A.
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 b) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") w celu ich umorzenia na następujących warunkach:
1) Spółka nabędzie nie więcej niż 688 484 /sześćset osiemdziesiąt osiem czterysta osiemdziesiąt cztery/ sztuk Akcji Własnych o wartości nominalnej 3,80- /trzech złotych osiemdziesiąt groszy/ złotych każda, po cenie równej 14,- /czternaście/ złotych za jedną Akcję Własną, z zastrzeżeniem art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), za łączną kwotę nie wyższą niż 9.638.776,-/dziewięć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć/ złotych.
2) Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w trybie art. 72 ust. 1 Ustawy o ofercie ("Wezwanie").
3) Wezwanie zostanie ogłoszone nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego uchwalonym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, w związku z umorzeniem akcji własnych uchwalonym uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie umorzenia akcji własnych ("Dzień Rejestracji Obniżenia Kapitału Zakładowego"), nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Rejestracji Obniżenia Kapitału Zakładowego.
4) Przedmiotem Wezwania będzie 688 484 /sześćset osiemdziesiąt osiem czterysta osiemdziesiąt cztery/ sztuk Akcji Własnych Spółki. Wezwanie zostanie ogłoszone bez określenia minimalnej liczby Akcji Własnych objętej zapisami, po której osiągnięciu Spółka zobowiąże się nabyć te Akcje Własne.
5) Akcje Własne zostaną nabyte i umorzone za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych zostanie wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.
6) Cena, po której nabywane będą Akcje Własne w Wezwaniu, wyniesie 14,-/czternaście/ złotych za każdą Akcję Własną, przy czym nie będzie to cena niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z warunkami przewidzianymi w Ustawie o ofercie.
7) Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.4 Statutu Spółki.
8) W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.
§2.1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
§2.2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym:
- 1 151 992 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm