pieniadz.pl

Polna SA
Raport kwartalny Q 1/2012

15-05-2012


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2012
(kwartał) (rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-05-15
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 187 6 688 1 961 1 683
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 247 -191 59 -48
III. Zysk (strata) brutto 68 -102 16 -26
IV. Zysk (strata) netto 100 -82 24 -21
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 130 1 234 31 311
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 49 -92 12 -23
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 -85 -8 -21
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 115 1 057 28 266
IX. Aktywa, razem 45 483 43 950 10 929 9 951
X. Zobowiązania długoterminowe 3 612 3 674 868 832
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 951 3 425 1 190 776
XII. Kapitał własny 36 920 36 851 8 872 8 343
XIII. Kapitał zakładowy 9 823 9 823 2 360 2 224
XIV. Liczba akcji (w szt.) 2 585 026 2 585 026 2 585 026 2 585 026
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 -0,03 0,01 -0,01
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 -0,03 0,01 -0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,28 14,26 3,43 3,23
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,28 14,26 3,43 3,23
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej dla:-pozycji
I do VIII i pozycji XV-XVI zostały zaprezentowane za okres od 01.01.2012
r. do 31.03.2012 r. oraz zaokres porównawczy od 01.01.2011 r. do
31.03.2011 r. (pozycje te zostały przeliczone na EUR wg kursu za 2012 r.EUR=4,1750
PLN, a za 2011 r. 1 EUR=3,9742);-pozycji IX do XIII i pozycji
XVII-XVIII zostały zaprezentowane na 31.03.2012 r. oraz dla okresu
porównawczego na 31.12.2011 r. (pozycje te zostały przeliczone na EUR na
31.03.2012 r. wg kursu 1 EUR=4,1616 PLN, a na 31.12.2011 r. wg kursu 1
EUR=4,4168 PLN).Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm