pieniadz.pl

Polna SA
Raport kwartalny SA-Q 1/2005

05-05-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 1 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
data przekazania: 2005-05-05
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA przemysł elektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
37-700 Przemy?l
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Obozowa 23
(ulica) (numer)
(016) 678 66 01 016 - 678 37 10
(telefon) (fax)
p.kandefer@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 446 6 141 1 605 1 281
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -821 -1 436 -204 -300
III. Zysk (strata) brutto -1 127 51 -281 11
IV. Zysk (strata) netto -1 124 62 -280 13
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 149 26 37 5
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 -73 7 -15
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -372 -434 -93 -91
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -195 -481 -49 -100
IX. Aktywa, razem 27 190 29 250 6 658 6 164
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 274 22 403 5 209 4 721
XI. Zobowiązania długoterminowe 236 2 989 58 630
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 090 14 425 4 430 3 040
XIII. Kapitał własny 5 916 6 847 1 449 1 443
XIV. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 775 667
XV. Liczba akcji (w szt.) 832 422 832 422 832 422 832 422
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,35 0,07 -0,34 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,11 8,23 1,74 1,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs euro wg tabel NBP na ostatni
dzień miesiąca w okresie od stycznia do marca, który wyniósł dla 2005 r.
4,0153 oraz dla 2004 r. 4,7938, dla danych bilansowych przyjeto kurs
euro na dzień 31.03.2005 r. tj. 4,0837 oraz na dzień 31.03.2004 r. tj.
4,7455.Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm