pieniadz.pl

Polna SA
Treść podjetej uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2005 r.

21-07-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 14 / 2005
Data sporządzenia: 2005-07-21
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Treść podjetej uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2005 r.
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2005 r. oraz wykaz akcjonariuszy posiadajacych na tym zgromadzeniu co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.
Uchwała Nr1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§1
Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spólki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia co nastepuje:
1. Miesieczne wynagrodzenie człnków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność minimalnego wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalmym wynagrodzeniu za pracę.Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi dla:
a/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej- 1,4 krotność
b/ Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej- 1,3 krotność
c/ Członka Rady Nadzorczej-1,2 krotność

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc , bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na choćby jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych.Usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej dokonuje na jego wniosek Rada Nadzorcza w formie uchwały.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu- do 10 dnia następnego miesiąca.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakłaów Automatyki POLNA S.A. w dniu 21 lipca 2005 r.

Akcjonariusz Ilośc akcji / głosów

Zbigniew Jakubas 311 433- 37,4 %

Bank Gospodarstwa Krajowego 141 382 - 17%

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm