pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PHN (PHN)

Pełna nazwa POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA PAWŁA II 12 00-124 WARSZAWA
Telefon (22) 850 91 00
Prezes Maciej Jankiewicz
Fax (22) 8509101
WWW www.phnsa.pl
E-mail sekretariat@phnsa.pl

Komunikaty spółki: PHN (PHN)

2015-06-24 19:18 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2015-06-03 17:59 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-05-21 17:11 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu nieruchomości S.A. za 2015 rok
2015-05-14 23:53 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-05-14 18:26 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
2015-05-13 17:51 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2014 r.
2015-05-13 17:48 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
2015-05-05 17:37 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2015-03-30 19:21 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku
2015-03-16 23:10 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-16 22:59 Raport roczny R 2014
2015-02-12 17:28 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2015-02-09 17:59 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2015-02-06 17:15 Wybór Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. przez Radę Nadzorczą
2015-01-30 17:28 Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.
2015-01-29 17:12 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015
2015-01-29 17:08 Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne Emitenta
2015-01-27 19:10 Zawarcie umów pożyczek w ramach Grupy Kapitałowej
2015-01-27 19:07 Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.
2015-01-27 19:05 Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości w ramach Grupy Kapitałowej
2015-01-23 17:14 Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji projektu Parzniew Logistic Hub
2015-01-14 17:39 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości inwestycyjnej
2014-12-30 17:17 Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.
2014-12-29 17:46 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. i ich nabyciem przez spółkę PHN4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
2014-12-10 08:45 Zakończenie negocjacji w sprawie realizacji projektu Parzniew Logistic Hub
2014-11-28 17:33 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
2014-11-27 17:18 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
2014-11-21 17:12 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2014-11-12 23:33 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-10-31 18:11 Zawarcie znaczących umów sprzedaży akcji w ramach Grupy Kapitałowej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm