pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PHN (PHN)

Pełna nazwa POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA PAWŁA II 12 00-124 WARSZAWA
Telefon (22) 850 91 00
Prezes Maciej Jankiewicz
Fax (22) 8509101
WWW www.phnsa.pl
E-mail sekretariat@phnsa.pl

Komunikaty spółki: PHN (PHN)

2015-12-21 17:06 Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki
2015-12-21 17:05 Odwołanie członków Zarządu
2015-12-21 17:04 Sprostowanie do raportu bieżącego nr 44 z dnia 21 grudnia 2015
2015-12-21 09:34 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2015-12-08 17:06 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości biurowej
2015-12-04 13:47 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
2015-12-03 14:46 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
2015-12-01 18:54 Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2015-11-30 17:26 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-11-26 18:08 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2015-11-17 11:12 Zawarcie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta
2015-11-16 23:48 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-16 17:36 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
2015-10-30 18:04 Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.
2015-10-29 14:20 Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne i współzależne Emitenta
2015-10-26 17:08 Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne Emitenta
2015-10-22 17:17 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółki zależne Emitenta i ich nabyciem przez inną spółką zależną Emitenta
2015-09-02 15:40 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 2 września 2015 r.
2015-09-02 15:39 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2015-09-02 15:38 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2015 r. oraz zmiany w Statucie Spółki
2015-08-31 07:09 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-14 08:54 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości biurowej
2015-08-07 17:23 Rozwiązanie umów związanych z realizacją projektu City Tower
2015-08-07 17:17 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 2 września 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-07-29 10:14 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 lipca 2015 r.
2015-07-29 10:01 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2015-07-29 09:41 Raport bieżący 23/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
2015-07-02 08:39 Nabycie 100% udziałów spółki Andersia Business Centre Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
2015-07-01 14:53 Dywidenda za rok obrotowy 2014
2015-07-01 14:50 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm