pieniadz.pl

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. na wniosek uprawnionego akcjonariusza

01-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. na wniosek uprawnionego akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _dalej "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki wniosek Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 11 w brzmieniu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej". Dotychczasowy pkt 11 porządku obrad "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 12.

Zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
b_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
c_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
d_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
e_ podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
f_ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 r.
g_ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu uzupełnione projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna:
§ 38 Ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33, poz. 259_.


Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm