pieniadz.pl

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

25-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna _,,Spółka"_ z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 46.722.747,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402 ¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _,,Walne Zgromadzenie"_, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 10:00.

Szczegółowy porządek obrad
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
b_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
c_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
d_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
e_ podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
f_ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 r.
g_ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259_.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm