pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

12-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-12
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHN S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-124 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Jana Pawła II 12
_ulica_ _numer_
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5252504978 142900541
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
II. Przychody operacyjne 40,6 37,4 9,3 8,6
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 13,2 10,9 3,0 2,5
IV. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej 10,1 11,8 2,3 2,7
V. Zysk _strata_ netto 8,3 12,7 1,9 2,9
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _56,7_ _35,2_ _13,0_ _8,1_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _263,9_ _19,9_ _60,6_ _4,6_
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 242,1 20,3 55,6 4,7
IX. Przepływy pieniężne netto razem _78,5_ _34,8_ _18,0_ _8,0_
X. Stan na 31 marca 2016 Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 marca 2016 Stan na 31 grudnia 2015
XI. Aktywa 2 682,0 2 514,0 628,3 589,0
XII. Zobowiązania długoterminowe 544,0 344,6 127,4 80,7
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 147,6 186,7 34,6 43,7
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 958,9 1 949,8 458,9 456,8
XV. Kapitał zakładowy 46,7 46,7 10,9 10,9
XVI. Liczba akcji _szt._ 46 722 747 46 722 747 46 722 747 46 722 747
XVII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN / EUR_ 0,18 0,27 0,04 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN / EUR_ 41,93 41,73 9,82 9,78
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody operacyjne 7,1 6,1 1,6 1,4
XX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7,7 13,9 1,8 3,2
XXI. Zysk _strata_ brutto 10,8 16,1 2,5 3,7
XXII. Zysk _strata_ netto 10,4 15,5 2,4 3,6
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1,0 _0,7_ 0,2 _0,2_
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,0 125,1 0,0 28,7
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _0,1_ _119,4_ _0,0_ _27,4_
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem 0,9 5,0 0,2 1,1
XXVII. Stan na 31 marca 2016 Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 marca 2016 Stan na 31 grudnia 2015
XXVIII. Aktywa 1 926,5 1 916,6 451,3 449,0
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 1,9 1,6 0,4 0,4
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 6,4 7,3 1,5 1,7
XXXI. Kapitał własny 1 918,2 1 907,7 449,4 446,9
XXXII. Kapitał zakładowy 46,7 46,7 10,9 10,9
XXXIII. Liczba akcji _szt._ 46 722 747 46 722 747 46 722 747 46 722 747
XXXIV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _PLN / EUR_ 0,22 0,33 0,05 0,08
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję _PLN / EUR_ 41,05 40,83 9,62 9,57


Powyższe dane finansowe za okres zakończony dnia 31 marca 2016 roku i
okres zakończony dnia 31 marca 2015 roku zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- pozycje aktywów i
pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31 marca 2016 roku: 4,2684 PLN/EUR- pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku: 4,3559
PLN/EURW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm