pieniadz.pl

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

25-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-25
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _dalej "Spółka" lub "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2016 r. spółka zależna od Emitenta – PHN SPV 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej "PHN SPV 33"_ oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zawarły umowę kredytową. PHN SPV 33 planuje nabycie od spółki Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej nr 409 i prawa własności posadowionego na niej budynku biurowego Ferrum i Titanium o powierzchni ok. 25 tys. mkw. w kompleksie znanym jako "Alchemia II" _o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 17 listopada 2015 r._.

Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny w wysokości 43,7 mln EUR _co na dzień 24 marca 2016 r. tj. na dzień poprzedzający podpisanie umowy kredytowej, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 186,8 mln PLN_ oraz kredyt w PLN na sfinansowanie VAT od ceny nabycia w wysokości równowartości kwoty 12,0 mln EUR wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie nabyta nieruchomość.

Okres dostępności kredytu inwestycyjnego oraz kredytu w formie transzy VAT rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej. Termin spłaty kredytu _transzy na nabycie_ przypada w 6 _szóstą_ rocznicę po dacie wypłaty tej transzy, a kredytu w formie transzy VAT w ciągu 6 _sześciu_ miesięcy od wypłaty tej transzy.

Kredyt oprocentowany jest: w transzy dotyczącej nabycia w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w odniesieniu do kwot w EUR oraz w zakresie transzy VAT – stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w odniesieniu do kwot w PLN, powiększone o marżę.

Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym również zabezpieczenia, nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Do podstawowych zabezpieczeń umowy kredytu ustanawianych przez PHN SPV 33, Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta _obligatariusz PHN SPV 33_ na rzecz banku finansującego należą w szczególności: _i_ hipoteki ustanowione na prawie użytkowania wieczystego nabywanej nieruchomości, _ii_ zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach PHN SPV 33 ustanowiony przez udziałowca – Emitenta, _iii_ zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelnościach - rachunkach bankowych PHN SPV 33 oraz _iv_ przelew wierzytelności z tytułu umów zawartych przez PHN SPV 33 oraz umów ubezpieczenia _w szczególności dotyczącego nabywanej nieruchomości_, _v_ umowa podporządkowania wierzytelności _w szczególności pożyczek oraz wyemitowanych przez PHN SPV 33 obligacjach wewnątrz grupy nabytych przez spółkę zależną od Emitenta_ _vi_ oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji PHN SPV 33 _jako kredytobiorcy_ oraz Emitenta _jako zastawcy_.

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i PHN SPV 33 ani z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i PHN SPV 33.

Umowa kredytowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm