pieniadz.pl

Raport roczny R 2015

15-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-15
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHN S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
00-124 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Jana Pawła II 12
_ulica_ _numer_
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5252504978 142900541
_NIP_ _REGON_
Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
II. Przychody operacyjne 69,8 131,2 16,7 31,4
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 39,6 123,5 9,5 29,5
IV. Zysk _strata_ brutto 49,6 120,5 11,9 28,8
V. Zysk _strata_ netto 48,5 120,8 11,6 28,9
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _4,2_ _0,8_ _1,0_ _0,2_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 188,1 0,0 44,9 0,0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _180,5_ 0,8 _43,1_ 0,2
IX. Przepływy pieniężne netto razem 3,4 0,0 0,8 0,0
X. Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
XI. Aktywa 1 916,6 2 034,9 449,7 477,5
XII. Zobowiązania długoterminowe 1,6 0,3 0,4 0,1
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 7,3 120,5 1,7 28,3
XIV. Kapitał własny 1 907,7 1 914,1 447,7 449,2
XV. Kapitał zakładowy 46,7 46,5 11,0 10,9
XVI. Liczba akcji _szt._ 46 722 747 46 482 044 46 722 747 46 482 044
XVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _PLN / EUR_ 1,04 2,62 0,25 0,63
XVIII. 40,83 41,18 9,58 9,66


Powyższe dane finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku i
rok zakończony 31 grudnia 2014 roku zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów -
według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
grudnia 2015 roku: 4,2615 PLN/EUR- pozycje jednostkowego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego rachunku
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku - 4,1848 PLN/EURRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm